KHIFHallen                          

Hallens historie     Formålsparagraf     Bestyrelse     Årsberetning

Vedtægter for:
Den selvejende institution KHIF HALLENs fond

§ 1.
KHIF HALLENs fond er en selvejende institution med hjemsted Koltvej 39, 8361  Hasselager, Århus Kommune.
 
§ 2.
Ved oprettelsen er der afgivet bindende tilsagn om fondskapital på i alt 600.000 kr. som gave og 1.000.000 kr. som indskudskapital.
 
§ 3.
Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal, fortrinsvis til brug for idræt, andre foreninger med kulturelle formål og for skolerne i området.
 
§ 4.
Et eventuelt overskud ved institutionens drift kan alene komme denne til gode.
 
§ 5.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.
  Stk. 2.)   2 medlemmer + 1 suppleant vælges af KHIF's afdelingsbestyrelser. 3 medlemmer + 1 suppleant vælges af KHIFs hovedbestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Disse 3 medlemmer behøver nødvendigvis ikke at være medlemmer af KHIF. Skoler og andre offentlige institutioner, der er faste brugere, er berettiget til i fællesskab at udpege én repræsentant til bestyrelsen som observatør. Den pågældende har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen og suppleanter vælges for en periode af 2 år. Efter 1. år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
  Stk. 3.)   Såfremt et medlem får vedvarende forfald, indtræder suppleanten, som er valgt af den pågældende gruppe for den resterende del af valgperioden. Formanden, næstformand og kasserer kan ikke alle være på valg samme år.
  Stk. 4.)   Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med næstformand, kasserer og sekretær.
 
§ 6.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen. Der udfærdiges regulativ for institutionernes daglige drift samt for benyttelse af lokalerne.
  Stk. 2.)   Institutionen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen dog af den samlede bestyrelse.
  Stk. 3.)   Bestyrelsen skal anbringe likvide midler på konti i pengeinstitut lyden på institutionens navn eller i sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler kan anbringes
  Stk. 4.)   Bestyrelsen kan udstede prokura.
  Stk. 5.)   Bestyrelsen hæfter ikke personlig for institutionens økonomiske forpligtelser.
 
§ 7.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller når 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. Indkaldelse og dagsorden for møderne udstedes senest 7 dage før mødes afholdes. Bestyrelsen kan ved enighed dispensere fra denne frist. Mødet indledes af formanden eller i denne fravær næstformanden.
  Stk. 2.)   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
  Stk. 3.)   Der optages referat af bestyrelsens møder og beslutninger. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og udsendes til bestyrelsens medlemmer.
  Stk. 4.)   Bestyrelsen kan af sin midte nedsættes et forretningsudvalg, der udfører den daglige drift efter de bestyrelsen udfærdigede retningslinier.
 
§ 8.
Årsmødet afholder hvert år i april måned. Adgang til årsmødet har alle interesserede. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før mødets afholdelse ved opslag i institutionens lokaler og ved bekendtgørelse i dagspressen. Indkaldelse skal indeholde tidspunkt og dagsorden for mødet. Årsmødet har kompetence til at forhandler institutionens forhold med kan ikke træffe bindende beslutninger for bestyrelsen. Årsmødet ledes af en på mødet valgt ordstyrer.
  Stk. 2.)   På årsmødet aflægger formanden beretning og kassereren forelægger institutionens reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår.
  Stk. 3.)   Valgperiode går fra årsmøde til årsmøde. På årsmødet giver KHIFs afdelinger og KHIFs hovedbestyrelse meddelelse om hvilke personer de har valgt som deres repræsentanter i bestyrelsen i det kommende år og hvem der er suppleant for disse grupper.
  Stk. 4.)   Der optages referat af årsmødets forløb. Referatet underskrives af formanden og af årsmødets ordstyrer
 
§ 9.
Institutionens regnskabsår er fra 1. januar til 31 december.
 
§ 10.
Regnskabet revideres af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma.
  Stk. 2.)   Regnskabet skal være forsynet med revisionsfirmaets påtegning og de bemærkninger som revisionen eventuelt har givet anledning til.
 
§ 11.
Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer i vedtægterne kan dette kun ske ved den samlede bestyrelses enstemmighed jf. Fondsloven § 32. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Fritids- og Kulturforvaltningen.
  Stk. 2.)   Såfremt den selvejende institution skal opløses kræver dette ligeledes enighed i den samlede bestyrelse samt tilladelse fra fondsmyndigheden og Justitsministeriet jf. Fondsloven § 32.
  Stk. 3.)   Ekstraordinært årsmøde indkaldes når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne krævet dette. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med 14 dages varsel.
 
§ 12.
Ved eventuelt likvidation anvendes institutionens midler i første række til betaling af gæld. Er der herefter midler i behold tilfalder disse almene kulturelle formål efter bestyrelsens beslutning.
  Stk. 2.)   Vedtægterne træder i kraft ved godkendelse på et årsmøde blandt samtlige KHIFs afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Hasselager, den 1. marts 1990           
Bestyrelsen for den selvejende institution
KHIF HALLENS FOND              

Til top